พบกับตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรา ทั้งการสร้างเว็บไซต์ การ upgrade และ migrate เว็บไซต์
ด้วย Joomla! รวมทั้งการสร้าง extension ของ Joomla! ที่ได้ให้บริการหน่วยงานต่างๆมากมาย
ทั้งภาครัฐและเอกชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
Host Pacific
NIDA Business School
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
MAZDA
สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Smart Bar by SPVi
World Vision Foundation of Thailand
Being Mother.com
JoomlaCorner.com
Joomla User Group Thailand
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
JoomlaDay Thailand
สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
CMS Plugin.com
Anne Friday.com
BEAT 2010
She's Smart Online
IceTech
กลุ่มบริษัททีม

The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project