Joomla! Responsive Template Builder

ชื่อหลักสูตร : Joomla! Responsive Template Builder 401 หลักสูตร 3วัน

วันที่อบรม : -
       พิเศษสุดๆ สำหรับศิษย์ใหม่ เพียงท่านละ 18,500 บาท เท่านั้น (ราคายังไม่รวม vat7%)
       สำหรับศิษย์เก่า เพียงท่านละ 16,650 บาท เท่านั้น (ราคายังไม่รวม vat7%)

หลักสูตรนี้สอนอะไร
     เป็นหลักสูตรที่จะสอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน (21 ชั่วโมง) โดยจะมีการปรับพื้นฐานการใช้งาน Joomla! ได้แก่ การติดตั้งโปรแกรม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง Content และความเข้าใจในการทำงานของ Component, Module, Template และจะเน้นวิธีการปรับแต่ง Template ให้รองรับการแสดงผลบน Mobile Device (Responsive Template)

รูปแบบการอบรม
     อบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) (มี Computer Notebook 1 เครื่อง/1ท่าน) หากนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คมาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน

สุดคุ้มกับสิ่งที่จะได้รับ

  • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับใช้อบรม 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน
  • Handouts Joomla! 3.x
  • อาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างอบรม
  • ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้ Joomla! จากบริษัทจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบการอบรม
สถานที่อบรม
     ศูนย์ฝึกอบรม บ. มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด เลขที่ 160/840-841 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 32 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วิธีการสมัครและชำระเงิน
  1. ลงทะเบียนออนไลน์ (โปรดเลือกรอบที่ท่านต้องการอบรมด้วยค่ะ)
  2. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์)
  3. แจ้งการชำระเงิน (แฟกซ์สลิปไปที่ 0 2235-7627 หรือ โทร.แจ้งที่เบอร์ 0 2235-7629 , 0 2077-8366 หรืออีเมล์สลิปส่งไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project