หลักสูตร Joomla Extension Builder 3 วัน ราคา 18,500 บาท

     คอร์สเรียนเขียน Extension เพื่อสร้างความสามารถเพิ่มเติมให้เว็บไซต์ตามที่ต้องการกับผู้มีประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนา Extension ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทีมพัฒนา Joomla! ในระดับสากล

เหมาะสำหรับ

 • โปรแกรมเมอร์ที่ต้องการเรียนพัฒนา Extension ของ Joomla! โดยเฉพาะ
 • บุคคลากรผู้ทำงานด้านเว็บไซต์ที่อยากเรียนรู้การเขียน Extension
 • หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มความสามารถของระบบ Joomla! ที่ท่านมีอยู่แล้ว

ประโยชน์จากการอบรม

 • สามารถพัฒนา Extensions สำหรับ Joomla 3.x โดยเป็นการสอนแบบ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงโครงสร้างการพัฒนา Extension
 • สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มระดับความสามารถของระบบได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 • ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานจากบริษัทจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่างในระยะเวลาการอบรม
 • คู่มือ Slide Hand-out
 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับใช้อบรม 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน

**คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • สามารถติดตั้งใช้งานจูมล่า 3.x เบื้องต้นได้ หรือมีประสบการณ์ในการใช้งาน จูมล่า 3.x มาก่อน
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในภาษา HTML, XHTML และ CSS
 • มีความรู้ในการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL

หัวข้อการอบรม Joomla Extension Builder
โดย นเรศ ติยะวัฒน์วิทยา

วันที่ 1

 • เรียนรู้ก่อนการพัฒนา ( Getting Started )
 • สถาปัตยกรรมของจูมล่า (Joomla! Architecture)
 • การประมวลผลและการแสดงผลของจูมล่า (The Application and Document)
 • รูปแบบการเรียกใช้งานของจูมล่า (URI Structure)
 • โครงสร้างไดเรกทอรีของจูมล่า (Directory Structure)
 • ไลบรารี่ที่จูมล่าเรียกใช้ (Libraries)
 • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการพัฒนา extensions จูมล่า (A Quick Lesson in Classes)
 • การรับค่าตัวแปลในจูมล่า (Working with the Request)
 • ค่าคงที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในจูมล่า (Predefined Constants)
 • การพัฒนาส่วนเสริมคอมโพเน้น ( Components )
 • รูปแบบการทำงานของ MVC (Model-View-Controller)
 • โครงสร้างโฟลเดอร์คอมโพเน้นท์ (File Structure Component)
 • สร้างคอมโพเน้นท์และแพ็กเกจติดตั้ง (Creating basic component and packaging zip file)
 • เพิ่มวิวและการแสดงผลด้านหน้าเว็บไซต์ (Adding a view to the site part)
 • เพิ่มชนิดของเมนูให้วิวและการแสดงผล (Adding a menu type to the site part)
 • เพิ่มโมเดลด้านหน้าเว็บไซต์ (Adding a model to the site part)
 • เพิ่มตัวแปรให้กับชนิดของเมนู (Adding a variable request in the menu type)
 • การใช้งานฐานข้อมูล (Using the database)

วันที่ 2

 • สร้างคอมโพเน้นท์สำหรับด้านผู้ดูแลระบบ (Creating component backend)
 • เพิ่มไฟล์การจัดการภาษา (Adding language management )
 • เพิ่มการทำงานในส่วนของผู้ดูและระบบ (Adding backend actions)
 • เพิ่มการตกแต่งในส่วนของผู้ดูแลระบบ (Adding decorations to the backend)
 • เพิ่มหมวดหมู่ (Adding categories)
 • เพิ่มการกำหนดค่าพารามิเตอร์ (Adding configuration)
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Adding ACL)

วันที่ 3

 • การพัฒนาส่วนเสริมโมดูล (Modules)
 • โครงสร้างไฟล์โมดูล (File Structure Module)
 • สร้างโมดูล (Creating Module)
 • สร้างคลาสตัวช่วยที่ใช้ในการทำงานร่วมกับโมดูล (Adding helpers class)
 • สร้างการแสดงผลของโมดูล (Adding a view layouts)
 • สร้างตัวแปรที่ใช้กับโมดูล (Module setting parameters)
 • สร้างแพ็กเกจติดตั้งโมดูล (Add module to the package)
 • การพัฒนาส่วนเสริมปลั๊กอิน (Plugins)
 • รู้จักประเภทของปลั๊กอินประเภทต่างๆ (Plugin Type)
 • สร้างปลั๊กอิน (Creating Plugin)
 • สร้างตัวแปรที่ใช้กับปลั๊กอิน (Plugin setting parameters )
 • สร้างแพ็กเกจติดตั้งปลั๊กอิน (Add plugin to the package)


The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
marvelic.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla!® Project