BEAMCHECKOUT FOR WORDPRESSINSTALLATION GUIDE

 1. Download Plugin woocommerce-gateway-beamchekout-v.1.7.zip 
 2. Login เข้าหลังบ้าน WordPress 
 3. ไปที่เมนู Plugins ที่ด้านซ้าย และเลือก Add New  
 4. ในหน้า Plugin กดปุ่ม Upload Plugin ที่อยู่ด้านบน
 5. กด Choose File เพื่อเลือกไฟล์ zip ที่ Download มาในข้อแรก จากนั้นกด Install Now เพื่อเริ่มการติดตั้ง

 6. หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะมี Plugin : BeamCheckout Payment Gateway อยู่ใน List ของ Plugin ที่ติดตั้งแล้ว เลือก Gateway Settings เพื่อทำการตั้งค่า
 7. หน้าตั้งค่า Plugin BeamCheckout
  Enable/Disable : เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานวิธีการชำระเงินนี้
  Title : ชื่อเรียกช่องทางชำระเงิน จะแสดงในหน้า Checkout
  Description : รายละเอียดคำอธิบายของช่องทางการชำระเงิน
  Merchant ID : ช่องใส่ Merchant ID ที่ได้จาก BeamCheckout
  API Key : ช่องสำหรับหรอก API สำหรับการใช้งานจริง
  Private Key (Secret Key) : ช่องสำหรับกรอก Secret Key ที่ได้จาก BeamCheckout สำหรับการใช้งานจริง
  Test Mode : เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานโหมดทดสอบ
  TEST API Key : ช่องสำหรับหรอก API สำหรับโหมดทดสอบ
  TEST Private Key (Secret Key) : ช่องสำหรับกรอก Secret Key ที่ได้จาก BeamCheckout สำหรับโหมดทดสอบ
  Supported Payment Methods : สำหรับการเลือกเปิดวิธีการชำระเงินที่รองรับ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 อย่างโดยการกด Ctrl (Cmd บน Mac) แล้วเลือกตัวเลือกเพิ่ม
  Allow order cancellation : เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการยินยอมสำหรับยกเลิกคำสั่งซื้อ
  Refund of funds : เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการคืนเงิน
  Logging : เลือกเพื่อเปิดหรือปิดการเก็บข้อมูลการทำงานของระบบ (แนะนำให้เปิด)